• Polityka prywatności

  miacatering.pl
  ...
 • 1

Polityka prywatności Serwisu internetowego miacatering.pl

1. Wstęp

 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i udostępniania danych, w tym również danych osobowych osób fizycznych (dalej: „Użytkowników”) korzystających z serwisu internetowego MiA Catering s.c., działającego pod adresem https://www.miacatering.pl/ (dalej: „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MiA Catering s.c., z siedzibą w Barcinek, nr 16, 62-007, poczta Biskupice, NIP 778 11 38 457, REGON 630760252 (dalej „Administrator”).
 3. Administrator podejmuje wszelkie działania i stosuje wszelkie dostępne rozwiązania techniczne zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności ochrony wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie” oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, m.in. działania takie jak: stosowanie procedur w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.
 4. Sugerowanym kanałem kontaktu z Administratorem w sprawach związanych z prywatnością, jest korespondencja e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić na podstawie tych danych (bezpośrednio lub pośrednio). Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 6. Administrator nie przetwarza celowo tzw. „szczególnych kategorii danych osobowych”, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby). Administrator uprasza Użytkowników o nieprzekazywanie informacji zawierających takie dane.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby przekazania danych szczególnej kategorii, należy nawiązać w tym celu kontakt pocztą elektroniczną z Administratorem.

2. Podstawa prawna i zakres przetwarzania danych

 1. W zależności od celu, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, mogą być one przetwarzane na podstawie różnych tzw. podstaw prawnych przetwarzania, a więc okoliczności uzasadniających ich stosowanie:
  1. gdy przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu umożliwienia jej zawarcia (np.: obsługa zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy) - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  2. potencjalnie, w przypadku stwierdzenia przez Administratora podjęcia działań naruszających prawo lub interes Administratora, w związku z niezbędnością do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np.: prowadzenie logów serwisu, gromadzenie informacji o działaniach zmierzających do nieautoryzowanej zmiany funkcjonalności serwisu lub uniemożliwieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu) - art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
 2. Administrator przetwarza dane dotyczące Użytkowników w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do zapewnienia możliwości pełnego korzystania z poszczególnych funkcji.
  1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z przesłaniem zapytań, podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie określonych danych może uniemożliwić Administratorowi podjęcie działań zmierzających do obsługi zapytania.

3. Narzędzia stosowane przez Administratora w celu automatycznego przetwarzania informacji

 1. Administrator wykorzystuje w niektórych przypadkach pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt Użytkowników w Serwisie lub za pośrednictwem adresów e-mail. Dzięki tym informacjom Administrator może usprawniać działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu.
 2. Pliki cookie służą pozyskiwaniu informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także o problemach pojawiających się przy korzystaniu z Serwisu. Pliki cookie są niezbędne dla celów statystycznych, informacyjnych, a także dla usprawnienia funkcjonowania Serwisu, szybkiego usuwania usterek w jego funkcjonowaniu oraz dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika.
 3. Pliki cookie nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z serwisów internetowych Administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia Użytkownika.
 5. Pliki cookie mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia (przeglądarki) z którego korzysta w celu usunięcia lub zablokowania zapisywania plików cookie. W celu usunięcia plików cookie lub ich niezapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie, niemniej zmiana ustawień przeglądarki, prowadząca do ograniczenia zapisywania plików cookie może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu lub ograniczeniem korzystania, ponieważ niektóre funkcje Serwisu nie będą działały lub ich działanie będzie ograniczone.
 6. Przewidziane Rozporządzeniem prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym, art. 17 Rozporządzenia) oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu (art. 22 ust. 1 Rozporządzenia) Użytkownik realizuje dokonując zmiany ustawień w przeglądarce lub usuwając pliki cookies.
 7. Dane o aktywności Użytkowników, które są przesyłane do czołowego dostawcy technologii analitycznych, są poddawane “w locie” operacjom, które mają zapewnić ich anonimowy charakter, takim jak maskowanie adresów IP oraz zautomatyzowane wprowadzanie “szumu” (zmian, które mają zapobiec inwigilacji użytkowników jednocześnie nie wpływając w istotny sposób na wartość danych statystycznych).
 8. Znaczniki nawigacyjne są to niewielkie pliki obrazkowe umieszczane na stronie internetowej, umożliwiające gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer Użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki czy pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez Administratora odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyłączenie znaczników nawigacyjnych jest możliwe poprzez odrzucenie określonych plików cookie odpowiadających za pojawienie się danego znacznika.
 9. Widgety, są to funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, np. Facebooka lub Twittera. Dane osobowe Użytkowników podawane w związku z korzystaniem z aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników tych samych aplikacji, a przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych aplikacji odbywa się według zasad polityki prywatności dostawców tych aplikacji. Administrator nie ponosi zatem odpowiedzialności za wykorzystanie danych Użytkowników przez ww. podmioty.

4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe w logach serwisu przechowywane są przez okres dwóch lat.
 2. Dane osobowe procesowane dla celów statystycznych poddawane są niezwłocznej anonimizacji, a plik cookie służący do identyfikacji Użytkownika przechowywany jest przez okres dwóch lat od daty ostatniej wizyty.
 3. Dane służące do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane adekwatnie.

5. Odbiorcy danych

 1. Administrator bez zgody Użytkownika nie udostępnia dotyczących go danych innym podmiotom. Udostępnienie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa, zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach i w celu w nich określonych.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w imieniu Administratora innemu podmiotowi na zasadach określonych w art. 28 Rozporządzenia.
  1. oznacza to, że wszystkie podmioty, którym Administrator powierza dane Użytkowników, są umownie powiązane z Administratorem i działają wyłącznie na jego polecenie oraz pod jego nadzorem;
  2. wszelkie sprawy związane z ochroną prywatności, a dotyczące działań lub zaniechań podmiotów, którym Administrator powierzył dane, należy kierować do Administratora;
  3. podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył przetwarzanie, należą do następujących kategorii: podmioty świadczące usługę hostingu; podmioty świadczące usługę wsparcia IT.
 3. Zamieszczone w Serwisie odsyłacze mogą przekierowywać Użytkownika na inne strony internetowe, które mają swoje własne polityki prywatności. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony przed podaniem swoich danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, a także do wpływania na sposób, zakres i czas ich przetwarzania, w tym prawo do:
  1. uzyskania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
  2. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  3. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe a także ograniczenia przetwarzania danych,
  4. żądania usunięcia swoich danych (prawo do „bycia zapomnianym”), m.in. gdy nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
  5. przenoszenia danych, w tym uzyskania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Użytkownik dostarczył,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. W przypadku gdyby Użytkownik uznał powyższe zasady za niewystarczające, w każdej chwili może zwrócić się na piśmie do Administratora na adres wskazany powyżej, celem uzyskania wyjaśnień, informacji lub skorzystania z przysługującego mu prawa.
 3. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zmiana polityki prywatności

Administrator może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. W takim przypadku zamieści na pierwszej stronie Polityki prywatności informację o dacie ostatniej aktualizacji.